Najnovšia verzia programu aScAgenda
pre všetky typy škôl, pre centrá voľného času, pre zriaďovateľov

Na tejto stránke si môžete stiahnuť najnovšiu verziu programu aSc Agenda.
Inštalácia novšej verzie programu Vám zachová všetky Vaše doteraz zadané dáta.
Návod ako inštalovať

  Veľkosť Popis
Download update programu aScAgenda
Alternatívny download
16 MB Zvoľte túto možnosť, ak už máte nainštalovaný program aScAgenda vo verzii aspoň 2011. Po stiahnutí a nainštalovaní získate najnovšiu verziu so všetkými novými funkciami a opravami programu. Pri inštalácii na nový počítač so systémom Windows XP alebo starším treba prevziať a nainštalovať program vo väčšej - tzv. CD verzii, následne v budúcnosti stačí inštalovať už iba tento update.
Download CD s programom aScAgenda 40 MB Zvoľte túto možnosť, ak používate systém Windows XP alebo starší a nemáte zapnuté automatické aktualizácie systému. Po stiahnutí a nainštalovaní tejto možnosti získate najnovšiu verziu programu, pre budúce aktualizácie stačí stiahnuť hore uvedený update. Pozrite aj tento návod.

Bez registrácie program funguje v základnej verzii, po zaregistrovaní získate prístup ku všetkým funkciám rozšírenej verzie programu.

Aktuálna verzia: 2015.0.902 (23. januar 2014) Alternatívny download
  aScAgenda 2015
  • Pri požičiavaní knižiek v knižnici je možnosť zvoliť zobrazovaný rozsah detailov o knihách
  • K emailu posielanému z programu aScAgenda pre rodičov sa dá pridať aj zoznam udelených pochvál/poznámok
  • ZUŠ - členenie prehľadu počtu žiakov upravené na vizuálny súlad s katalógovým listom
  • Možnosť kopírovať vzdelávacie plány
  • Mierne vylepšený import zoznamov žiakov (odbory žiakov, a pod.)
  • Na katalógovom liste žiaka sa uvádza rozhodnutie o prijatí aj ak bolo tlačené ešte v roku pred začiatkom štúdia
  • Vyhľadávanie žiakov a učiteľov aj pomocou čítačky čipov/čiarových kódov, aj v minulých rokoch
  • Rozšírené možnosti načítania údajov o knihách v knižnici
  • Nové tlačivo - žiadanka pre železnice na vydanie preukazu pre žiaka
  • Tlač odpisov maturitných a záverečných vysvedčení, výučných listov, a pod.
  • Nový stĺpec vo výbere stĺpcov v zozname žiakov - Uplatňuje si poukaz v krúžku
  • Odosielanie údajov pre spojené školy, ktoré majú v jednej databáze viaceré organizačné zložky a chcú ich poslať oddelene
  • Odosielanie údajov pre RIS ASZ
  • Oprava oficiálneho nesprávneho výkazu 3-01
  • Výrazne rozšírené možnosti načítania údajov z konkurenčných softvérov (vrátane známok za minulé roky, zoznam tlačených rozhodnutí, počty zameškaných hodín)
  • Pripravujeme aj ďalšie zaujímavé novinky do verzie programu aScAgenda 2015
  • Množstvo aktualizovaných tlačív, nové katalógové listy sú už k dispozícii
  aScAgenda 2014
   • Do režimu interaktívneho náhľadu boli pridané viaceré vysvedčenia pre špeciálne základné školy
   • ZUŠ - hromadná operácia na nastavenie názvu a dátumu absolventskej skúšky
   • Prehľadnejšia kontextová nápoveda pri zobrazení známok celej triedy
   • Tlač sumárnej klasifikácie rozšírená aj o možnosť tlačiť po stupňoch (nielen po ročníkoch a triedach)
   • Tlač vysvedčení (a iných dokumentov) - vyriešené cudzokrajné znaky v menách žiakov
   • Možnosť hromadne vygenerovať čísla protokolov študentov, čo majú záverečné a absolventské skúšky (v menu Nástroje - Administrácia)
   • Nové tlačivá pre absolventské a záverečné skúšky prístupné aj cez interaktívny náhľad
   • Vylepšená tlač cudzokrajných mien obsahujúcich špeciálne znaky (na vysvedčeniach, rozhodnutiach a pod.)
   • Úprava tlačí viacnásobných opravných maturít
   • Aktualizované tlačivá pre absolventské skúšky
   • Aktualizované tlačivá pre jazykové školy
   • Maturitné tlačivá pre školský rok 2013/2014
   • V zozname žiakov možnosť vybrať aj stĺpec Oddelenie (pre ZUŠ, SUŠ, konzervatóriá)
   • Do zoznamu žiakov možnosť pridať aj stĺpec priemer za 1. a 2. polrok. Ľahko sa potom dá vyznačiť najlepších, či najhorších žiakov, a pre nich vytlačiť, resp. vykonať čokoľvek.
   • Vyriešená tlač katalógových listov pre žiakov viacnásobne opakujúcich niektoré ročníky, pre ktorých je jedno tlačivo nedostatočné
   • Upravená hromadná operácia pre priradenie predmetov triede podľa učebného plánu - aj zosúladí poradie vopred zadaných predmetov
   • Napravená tlač do PDF pre dokumenty otočené naležato
   • Opravné komisionálne skúšky v katalógových listoch pre základné školy
   • Kontextové nápovedy o pôvode známok - pri zadávaní známok na vysvedčení cez aScAgendu aj Internetovú žiacku knižku
   • ZUŠ - možnosť zadávať katalógové čísla všetkým žiakom cez Internetovú žiacku knižku
   • Rozšírená pôsobnosť hromadných operácií na nové atribúty pre RIS
   • Sprehľadnená karta žiaka - záložky Bydlisko, Štúdium, RIS
   • Štandardizované formátovanie PSČ v registroch žiakov a učiteľov, pre zjednodušené zoskupovanie (aj v aScAgende pre Zriaďovateľa)
   • Nová hromadná operácia na rýchle vymazanie všetkých prístupových práv vybraných učiteľov
   • ZUŠ katalógové listy sa automaticky vypĺňajú aj so známkami a ostatnými údajmi (ak sú v programe zadané)
   aScAgenda 2013
    • Drobné estetické úpravy tlačených údajov na vysvedčeniach (napr. zjednotené odsadenie názvov vpisovaných predmetov s predtlačenými predmetmi)
    • Nové právo na zoznam tried (možnosť pridávať triedy, upravovať karty tried, označovať triedy pre účely tlače)
    • Automatický prevod textov do ženského rodu rozšírený o ďalšie vetné konštrukcie (najmä na dodatkoch k vysvedčeniam)
    • ZUŠ - možnosť zvoliť neštandardný počet rokov štúdia časti jednotlivého stupňa (napríklad 2 roky pre niektoré študijné plány 1. časti I. stupňa)
    • Množstvo nových dokumentov k absolventským a záverečným skúškam priamo editovateľných cez interaktívny náhľad
    • Rozšírené možnosti zadávania tém prác a skúšok v absolventských skúškach
    • Maturita - možnosť pridať až 15 skúšajúcich do komisie
    • Pre študentov v nadstavbovom štúdiu sa netlačia nulové hodnoty dochádzky na vysvedčení
    • Oprava tlače niektorých vysvedčení do tlačiva, automaticky nastavený správny dátum
    • Vysvedčenia podľa vzorov MŠ pre školský rok 2012/2013
    • Výrazné zrýchlenie prezerania zoskupených zoznamov
    • Nové a prepracované tlačové zostavy rozhodnutí
    • Oprava ukladania údajov o dochádzke pri vymazaní údajov za prax
    • Prepracovaný spôsob výpočtu dochádzky na žiaka (v triede) za celý rok v prípade, že bol rôzny počet žiakov v každom polroku
    • Úprava výkazov pre ZUŠ - vypĺňanie údajov o ŠPD
    • Dátum konania komisionálnej skúšky sa automaticky prenáša aj na vysvedčenie (netreba zadávať individuálne žiakovi dátum vydania vysvedčenia)
    • Nový stĺpec "Vek" vo výbere stĺpcov v zobrazení zoznamu žiakov
    • V kontextovej nápovede pri pohľade na známky sa zobrazujú aj komisionálne skúšky (a ich výsledky)
    • Hromadná operácia na nastavenie žiakom, či sú externí
    • V zozname krúžkov sa dajú vybrať a zobraziť nové stĺpce - počet žiakov, počet chlapcov, počet dievčat
    • Hromadné operácie na pridanie a vymazanie platieb triedam
    • Hromadná operácia na vymazanie príslušnosti žiaka do triedy
    • Možnosť označiť viacero položiek v registri žiakov a registri učiteľov, aj všetky naraz pomocou Ctrl+A
    • Rozšírená podpora pre čítanie čiarových kódov (aj zo vzdelávacích poukazov)
    • Vylepšené vyhľadávanie v zoznamoch
    • Vzdelávacie poukazy aktualizované pre školský rok 2012/2013
    • Automatický prenos opravenej známky z komisionálnej skúšky do tlačeného vysvedčenia
    • Aktualizované vzory výchovných opatrení pre všetky typy škôl
    • Vylepšený prechod do nového školského roku, možnosť preniesť krúžky (aj priradenie žiakov do krúžkov)
    • Vylepšenia a opravy pri načítaní žiakov (seminárov) z programu aScRozvrhy
    • Nové tlačidlo pre rýchly návrat do hlavnej obrazovky
    • Viaceré dizajnové vylepšenia - modernejší vzhľad, sprehľadnené najčastejšie používané dialógové okná (karta žiaka, triedy, ...)
    • Pre základné umelecké školy možnosť zobraziť stupeň, časť, rozšírené štúdium aj v stĺpcoch v zozname žiakov
    • Upozorňovanie na nepresne nastavený čas a/alebo dátum v počítači
    • Upozorňovanie na nutnosť aktualizácie systémových knižníc pre vylepšenie stability systému a programu
    • Riadiace centrum - úvodná obrazovka sprehľadňuje aktuálny stav školy, počítača, programu, školskej www stránky
    • Modernizovaný vzhľad aplikácie, zjednodušené používateľské prostredie
    aScAgenda 2012
     • Opravený prechod do nového školského roku pre ZUŠky pri zmene stupňa
     • Interatívny náhľad ukazuje vo výbere formulárov identifikačné čísla dokumentov
     • V interaktívnom náhľade opravená tlač celej triedy v prípade rôznych formulárov pre jednotlivých žiakov
     • Prijímacie skúšky - nový stĺpec v zozname žiakov: Prijímačky detail, zobrazujúci jednotlivé kolá prijímačiek s výsledkom
     • Rýchla tlač umožňuje pridávať ľubovoľný počet prázdnych riadkov na koniec (napríklad pre prípadné dopísanie rukou)
     • Pri zadávaní záverečných a absolventských skúšok sú viditeľné tlačidlá pre rýchly presun na nasledujúceho žiaka: Predchádzajúca a Ďalšia
     • Automatické zväčšovanie prvého písmena pri vypisovaní ulice, mesta, bydliska ... v karte žiaka
     • Vylepšená práca s viacerými stĺpcami v tlačovom komponente - efektívna tlač tabuľkových zostáv so šetrením papiera
     • ZUŠ - automatické vyškrtávanie postupových polí na zadnej strane vysvedčenia pre žiakov, ktorí úmyselne nepostupujú
     • Pre záverečné skúšky je možnosť nastaviť hromadne témy a zhodnotenia viacerým žiakom naraz
     • Možnosť zadať do 30 súvisiacich predmetov pre každú maturitnú komisiu
     • Obaly na protokoly pre maturitné, záverečné a absolventské skúšky (032,034,037)
     • Pri zobrazení a editovaní zoznamu predmetov žiaka do dodatku je možnosť rýchlo prepočítať podľa vzdelávacieho plánu (tlačidlo Obnoviť)
     • Nové tlačivo v potvrdeniach: Odhlásenie žiaka z tunajšej školy
     • Korigovaný výpočet úspešného zvládnutia maturitnej skúšky pre bilingválne školy, ktoré nehodnotia písomnú formu v percentách
     • V internetovej žiackej knižke je vylepšená evidencia typu predmetu (povinný, voliteľný, nepovinný)
     • Automatické zmenšovanie písma pri tlači tabuľky zoznamu predmetov na dodatkoch k vysvedčeniam
     • Maturita - možnosť filtrovať podľa školy (organizačnej zložky) a nezávisle tlačiť štatistiky, protokoly a výsledné hodnotenia
     • Vylepšená grafická úprava tlačív výsledných hodnotení jednotlivých častí maturitnej skúšky
     • Ďalšie vylepšenia pre jazykové mutácie tlačív (ukrajinské, španielske, ruské)
     • Zarovnávanie čísiel počtov hodín zmenené napravo v tabuľkách na zadnej strane dodatkov
     • Viaceré vylepšenia pre cudzojazyčné tlačivá (ruské, francúzske, španielske)
     • Hromadné operácie na nastavovanie hmotnej núdze a sociálneho znevýhodnenia žiakov
     • Generátor rozpisu ústnej časti maturitnej skúšky - možnosť zakázať pripravovať sa v tej istej učebni viac ako jednému študentovi naraz
     • Maturitný rozpis - oprava kontroly dĺžky odpovede a dĺžky prípravy pri žiakoch s predĺžením týchto časov
     • Maturita - vylepšený generátor maturitného rozpisu, optimalizovaný počet dní maturity žiaka
     • Rajonizácia - vyriešené situácie keď žiak spadá podľa nariadenia do viacerých škôl aj pri tlači oznámení
     • Možnosť označiť Variant postihnutia (A,B,C) pre žiakov základných škôl
     • Používateľ s právom na všetko o konkrétnej triede vie spúšťať na žiakoch tejto triedy hromadné operácie
     • Pohodlnejšia možnosť editácie generických tlačových zostáv (editovanie zostavy vs. editovanie podkladu)
     • Prospech na vysvedčení o skúške z jednotlivých predmetov sa tlačí voliteľne v páde (S prospechom: výborným, resp. S prospechom: výborný)
     • Možnosť vytlačiť údaje iba za jeden polrok na tlačive, ktoré má dva stĺpce - je určené pre oba polroky (napr. vysvedčenie).
     • Možnosť tlačiť nové tlačivá vysvedčení aj do predtlačených formulárov
     • Nové výpisy známok (polročné, koncoročné), v dizajne vysvedčenia
     • V inventári je lepšie vyriešené vizualizovanie vyradených kusov (menej výraznou farbou, nezapočítavajú sa do sumárov)
     • Pri generovaní maturitného rozpisu sa preferujú dobrovoľne volené predmety na konci skúšania v rámci dňa (aby sa operatívne dalo prehadzovať poradie pri nenastúpení maturanta)
     • V pomocných zoznamoch - v zozname učebníc je nový stĺpec - Počet v sklade
     • Synchronizácia aScAgendy s aScRozvrhmi prenáša aj email a mobil na učiteľov (vhodné pre notifikáciu z aScSuplovania)
     • ZUŠ - v zozname žiakov nový stĺpec Rozšírené štúdium
     • Maturita - zladený zoznam maturitných predmetov podľa novely vyhlášky (č. 209/2011), úrovne cudzích jazykov vrátane C1 (pre bilingválne gymnáziá).
     • V registri zamestnancov je nová voľba zobrazovania (pedagogických, nepedagogických, resp. všetkých zamestancov)
     • Možnosť zmazať naraz všetky práva zvoleného učiteľa (v karte učiteľa, záložka Administrácia)
     • V katalógovom liste pre stredné školy je možnosť zvoliť, či sa majú tlačiť plné názvy predmetov alebo skratky
     • Adresa zákonného zástupcu ako nový voliteľný stĺpec v zozname žiakov
     • Doplnený VI. oddiel výkazu pre ZUŠ (24)
     • Právo na manipuláciu s údajmi partnerov, lekárov, poradní
     • Rozhodnutie o prijatí do CVČ
     • V zoznamoch žiakov vo výbere stĺpcov je možné zvoliť informácie o integrovaných žiakoch
     • Sumár výsledkov maturitnej skúšky sa dá voliteľne tlačiť aj pre opravnú maturitnú skúšku
     • Oprava v protokole o opravnej maturitnej skúške
     • Nové možnosti pre nastavenie tlače katalógových listov
     • Výkazy pre ÚIPŠ obohatené o ďalšie údaje, oprava predmetov vo výkaze pre ZUŠ
     • Vzdelávacie poukazy - aktualizované pre školský rok 2011/2012
     • Katalógové listy obohatené o viaceré údaje
     • Nové katalógové listy 2011/2012 (pre ZŠ a SŠ)
     • Protokol o komisionálnej skúške obsahuje aj aprobácie skúšajúcich - podľa karty učiteľa (záložka Kvalifikovanosť B)
     aScAgenda 2011
      • Tlač vysvedčení - aj možnosť tlačiť iba jeden polrok (ak žiak prestúpil z inej školy)
      • Zadávanie predmetov v triede umožňuje kopírovať zoznam predmetov triedy aj z dávnejších rokov (nielen z minulého)
      • Pri prechode do nového školského roku sa kopírujú aj záznamy o príslušnosti žiakov k predmetom (cudzie jazyky, etika/náboženstvo, a pod.)
      • Maturity - lepšie zvládnutie nadštandardného množstva maturitných predmetov jedného študenta (do 7 povinných + 2 dobrovoľné)
      • Viaceré úpravy tlačených hodnôt pre bilingválne školy (vrátane možnosti voľby medzi anglickým a americkým formátom písania dátumov)
      • Nové vzory tlačív koncoročných vysvedčení
      • Nové vzory tlačív pre maturitu a záverečnú skúšku - Výučný list, Vysvedčenie, Dodatok
      • Aktualizácia tlačených hodnôt pre bilingválne gymnáziá (nemecké, španielske)
      • Oprava tlače zoznamu predmetov v dodatku k maturitnému vysvedčeniu (v slovenskom jazyku)
      • Drobné úpravy nových maturitných tlačív, najmä cudzojazyčných
      • V karte žiaka doplnená záložka Archív - zobrazenie viacerých ďalších detailov z histórie evidovania žiaka
      • Označenie riadkov v tabuľkách sa zachováva počas behu programu - je ľahšie vrátiť sa ku posledne zvolenej položke
      • Aktualizované tlačivá 3. a 7. ročník ZŠ pri tlači do tlačiva (slovenské aj maďarské verzie)
      • Školy, čo tlačia na polroku vysvedčenia pre oba polroky, môžu využiť aj priamu tlač z interaktívneho náhľadu (údaje za 2. polrok sa nevytlačia)
      • Postupne pribúdajú aktualizované tlačivá vysvedčení
      • Aktualizovaný predvolený dátum vydania vysvedčenia na 28.1.2011
      • Množstvo drobných opráv a vylepšení (najmä tlačového komponentu)
      • V poznámke v karte žiaka je možné zadať viacriadkový text
      • Oprava občasného mylného oznamu o zmene čísla čipu identifikačnej karty
      • Výber typu učebnice zobrazuje prehľadnejší zoznam - aj s predmetom a prípadnou cenou
      • V prehľade počtu zadaných známok je aj priemerná udelená známka za zvolené obdobia v danej triede
      • Viaceré vylepšenia pri zadávaní dochádzky, zrýchlenie načítania údajov, prehľad výpočtu kumulovanej dochádzky
      • Oprava málo pravdepodobnej chyby pri synchronizácii udalostí zadaných v internetovej žiackej knižke, pre istotu však odporúčame aktualizovať
      • Žiadosť o registračné číslo rozšírenej verzie obsahuje aj meno počítača, ku ktorému sa registrácia vzťahuje
      • Oprava exportu informácii o ITIC kartách učiteľov na účely výroby
      • Právo na odosielanie štatistík
      • Podpora pre školskú knižnicu s veľmi veľa knižkami (urýchlená práca programu)
      • Register žiakov a register učiteľov si pamätá pre každého používateľa nastavenia - zvolené stĺpce, ich šírky, a pod.
      • Opravené tlačivá protokolov o opravných maturitných skúškach
      • Právo na zadávanie dochádzky iba za prax (napr. pre majstra odborného výcviku)
      • Oprava problému so spustením na 64-bitovej verzii systému Windows Vista a Windows 7
      aScAgenda 2010
       • Možnosť nastaviť dátum klasifikácie študentom, ktorí končia absolventskou skúškou
       • Doplnené posledné koncoročné vysvedčenia pre konzervatóriá
       • Opravy na vysvedčeniach a záverečných vysvedčeniach pre ZUŠ
       • Rozhodnutie o úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca
       • Opravený problém s registráciou verzie 2011 na počítači kde je čerstvo nainštalovaná aScAgenda
       • Oprava občasnej chyby pri výpočte celkového počtu hodín v dodatku (chyba vznikla v predošlej verzii)
       • Stupeň vzdelania (do maturitných dodatkov) sa dá zadať v karte triedy
       • Import z Excelu - možnosť zrušiť import konkrétneho stĺpca, opravený import ceny v eurách
       • Oprava tlačenia nadbytočných štvorčekov na koncoch riadkov na niektorých tlačiarňach
       • Vylepšená kontrola prístupu k databáze pri nadväzovaní spojenia po školskej sieti
       • Vysvedčenie o skúške z jednotlivých vyučovacích predmetov (49 447 0)
       • Hromadná operácia na priradenie čiastkového stavu prijímacích skúšok vybraným žiakom
       • Maturita 2010 - Skompletizované nové maturitné tlačové zostavy - vysvedčenia, dodatky, protokoly, aj o opravnej skúške
       • Drobné opravy v katalógových listoch ZŠ
       • Ak je označený pri zadávaní známok konkrétny žiak, je možnosť priamo jemu vytlačiť vysvedčenie
       • Pri tlačení je pre každý pohľad zapamätaný vybraný zoznam tlačových zostáv - bez nutnosti voľby
       • Nová tlačová zostava - klasifikácia podklady - Identifikačné čísla vysvedčení
       • Zjednodušený výber tlačiva - po návrate do okna výberu tlačovej zostavy je zapamätaná posledná voľba
       • Vysvedčenia pre školy s vyučovacím jazykom nemeckým a ukrajinským
       • Vysvedčenia pre konzervatóriá
       • Oprava - v prípade zadávania dochádzky po týždňoch sa započítava aj dochádzka zadaná v týždni od 31.8.
       • Kompletná sada vysvedčení pre ZUŠ
       • Napravené odosielanie kvalifikovanosti (kvôli zmenám na serveri ŠVS BB)
       • Niekoľko nových vysvedčení pre ZUŠ a školy s VJM
       • Postupne pribúdajú ďalšie tlačivá vysvedčení
       • Nové polročné vysvedčenia pre základné školy
       • Zadávanie predchádzajúceho vzdelania žiaka (záložka Bydlisko v karte žiaka, aj hromadne, tlač na kat. listy)
       • Vyriešený problém s diakritikou v unikátnom identifikátore zamestnanca (pri odosielaní údajov)
       • Maturita - možnosť zvoliť maximálny počet predmetov (skúšaní) jedného študenta za deň
       • Zadávanie a odosielanie údajov o kvalifikovanosti učiteľov do ÚIPŠ (ŠVS BB)
       • Maturita - možnosť zadať ten istý predmet aj ako povinný aj ako dobrovoľný (napríklad cudzí jazyk)
       • Prvé polročné vysvedčenia (aj na bianko papier)
       • Opravená chyba pri škálovaní na niektorých tlačiarňach (tlačový výstup mohol byť mierne zmenšený)
       • Možnosť automatického uzatvárania aj štvrťročných známok (z doterajších priemerov)
       • Nová tlačová zostava - Klasifikácia podklady - Priebežné hodnotenie triedy
       • Dá sa zvoliť účasť/neúčasť maturanta na externej a ústnej časti maturitnej skúšky
       • Možnosť zaznačiť náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
       • Odosielanie prihlásení maturantov na externú časť do ŠVS BB
       • V krúžku sa dá zaznačiť miestnosť, termín, druhý vedúci
       • Pre učiteľa v ZŠsMŠ možno zaznamenať, či ide o učiteľa iba na materskej škole
       • Pre učiteľa možno zaznačiť typ pracovného pomeru (plný úväzok, interný zamestnanec, na dohodu, externý zamestnanec)
       • Tlačivo 49 383 2 vo výbere tlačových zostáv
       • Kultúrne poukazy 2010 - možnosť registrácie školy
       • Osnova hodín - príslušnosť žiakov - kliknutím na záhlavie tabuľky sa označia (resp. odznačia) všetky riadky
       • V osnove hodín možnosť zvoliť usporiadanie predmetov aj podľa skratky
       • Možnosť exportu aj do formátu SYLK (lepšie čitateľný programom MS Excel)
       • Prehľadnejšie upozorňovanie na dôvod nemožnosti zadať známku konkrétnemu žiakovi (cez tooltip)
       • Nová hromadná operácia - Nastav stupeň na základnej umeleckej škole
       • Nová hromadná operácia - Nastaviť triede zoznam predmetov podľa učebného plánu (vzdelávacieho programu)
       • Nové hromadné operácie na pridávanie používateľských práv (aj pridávanie práv triedneho učiteľa) - v hromadných operáciach v časti Administrácia
       • Katalógový list žiaka 49 442 3 III/2009
       • Vylepšený import - zo schránky (clipboardu), MS Excelu, CSV súboru
       • Tlač spodnej časti vzdelávacieho poukazu aj pre externých žiakov
       • Niekoľko zmien v tlačovom komponente (jednoduché undo na posun Ctrl+Z, nastaviteľný odskok riadku, posun viacerých objektov z klávesnice)
       • Oprava pri tvorbe výkazu pre základné školy - žiaci prospeli aj ak prospeli s vyznamenaním alebo veľmi dobre
       • Nová hromadná operácia na vymazanie konkrétneho používateľského práva (aj viacerým učiteľom)
       • Oprava sporadickej systémovej chyby pri prehliadaní zoznamu žiakov konkrétnej triedy ("Failed to load resources from resource file. Please check your setup")
       • Pri synchronizácii s aScRozvrhmi je možnosť neaktualizovať mená a názvy (učiteľov, tried, predmetov, učební)
       • Osobný spis žiaka 49 445 0 IV/2009 (v sekcii Evidencia)
       • Vzdelávací poukaz - tlač je možná aj na formulár (tlačivo), nielen na čistý papier
       • Vzdelávacie poukazy 2009/2010 - generovanie čísiel, tlač, odosielanie štatistík, tlač protokolov
       • Katalógové čísla sa dajú hromadnou operáciou generovať nezávisle aj pre časť triedy, dá sa vymazať katalógové čísla hromadne
       • Prehľadnejšia možnosť zmeniť aktuálny školský rok
       • Zoznamy titulov boli rozdelené podľa pozície vzhľadom na meno (tituly pred menom, tituly za menom)
       • Opravený a vylepšený Import z excelu/clipboardu
       aScAgenda 2009
        • Oprava vo vysvedčeniach pre stredné školy (verzia pre tlač do formulárov)
        • Prehľadnejšie členenie tlačových zostáv vysvedčení
        • Pre základné školy možnosť zvoliť rôzny spôsob hodnotenia (klasifikáciou a slovne) pre prvý a druhý polrok toho istého predmetu
        • Nové vysvedčenia pre 1. ročníky stredných škôl
        • Nové vysvedčenia pre 1. a 5. ročník ZŠ (aj s možnosťou tlače na vodoznakový papier)
        • Dodatky k absolventským a záverečným skúškam, dodatky pre bilingválne stredné školy
        • Dodatky k maturitným vysvedčeniam - opätovne viaceré vylepšenia
        • Maturita - prihlasovanie na odber výsledkov aj počas nefunkčnosti serveru ŠVS BB.
        • Maturita - nové právo na zadanie výsledkov iba z vybraného predmetu (nemusí byť právo na všetky výsledky)
        • Možnosť pripojiť maturitný rozpis do emailu
        • Prehľadnejšie členenie tlačových zostáv - jednoduchší výber požadovanej zostavy
        • Narodeniny a meniny žiakov - nové tlačové zostavy (po mesiacoch)
        • V inventári sa eviduje aj dôvod a spôsob vyradenia
        • Viaceré vylepšenia v editore tlačových zostáv (najmä možnosť hromadne meniť parametre textových polí)
        • Možnosť exportovať platby a platby v krúžkoch - presne to, čo vidno pri ukážke tlače
        • Možnosť zmeniť naraz písmo a farbu pri tlači, nezávisle pre vpisované texty a pre statické texty formulárov
        • Konfigurovateľná tlač katalógových listov
        • Tlač potvrdeniek - hodnota v euro aj slovom
        • Maturita - písomná forma - vylepšená tlač skupín (tlačí iba tie predmety a tých žiakov, ktorí majú zadané skupiny)
        • Rýchle vyhľadávanie v tlačových zostavách
        • Možnosť tlačiť nemecké a ukrajinské vysvedčenia
        • Oprava automatického vyškrtávania vysvedčení
        • Oprava pri tlači katalógových listov (za určitých okolností sa nevytlačili dáta)
        • Zrýchlené načítanie tlačovej zostavy
        • Vysvedčenia s viac ako 24 (resp. 30, 34) povinnými predmetmi (napr. nové SUŠ)
        • Oznámenie pre administrátorov: verzia aScAgendy vyžaduje (automatickú) konverziu databázy
        • Farebné zvýraznenie prospechu a priemeru - nutnosti pregenerovať vysvedčenie, v prípade zmien údajov
        • Základné umelecké školy - časti ISCED 1B, ISCED 2B - zadáva sa vo výbere stupňa v karte žiaka
        • ZŠ: Oprava prepočítavania prospechu pri generovaní vysvedčení v triedach s kombinovaným prospechom (2.-4. ročník). Po aktualizácii treba dať pregenerovať vysvedčenia.
        • Nový výpis z triedneho výkazu pre 5. ročník ZŠ - podpora pre štátny a školský vzdelávací program (podľa zákona 245/2008)
        • Nové tlačivá vysvedčení
        • Vylepšená knižnica - zobrazovanie súm cien (aj v Sk aj v euro)
        • Možnosť zadať rozhodnutie o prijatí (číslo + dátum) aj v karte žiaka
        • Možnosť skryť údaje o dochádzke v internetovej žiackej knižke pred očami žiakov a rodičov
        • Znížené hardvérové nároky tlače komplikovaných tlačových zostáv (napríklad katalógových listov)
        • Vylepšená kontrola údajov o vzdelávacích poukazov pred odoslaním na server www.poukazy.sk
        • Opravené poradie predmetov v opravných maturitách
        • Žiaci s prerušeným štúdiom, sa nezobrazujú v jednotlivých zoznamoch (pri zadávaní známok, počtoch žiakov v triede, ...)
        • Forma štúdia sa dá zobraziť medzi stĺpcami v zozname žiakov
        • Opravený problém so zadávaním krúžkov žiakom (aj hromadne)
        • Nové tlačové zostavy - Výchovné opatrenia - podľa nového školského zákona
        • Nové tlačové zostavy - Rozhodnutia - podľa nového školského zákona
        aScAgenda 2008
         • Ďalšie zrýchlenia v procese synchronizácie s EduPage www stránkami (internetovou žiackou knižkou), zvýšená odolnosť vytvárania spojenia
         • Viaceré nové tlačivá vysvedčení
         • Oprava občasnej chyby pri zadávaní priebežných známok
         • Zrýchlená synchronizácia údajov s www stránkou (internetovou žiackou knižkou)
         • Maturitný filter umožňuje zvoliť aj iba úspešných alebo iba neúspešných maturantov
         • Hromadné operácie nielen na dátumy, ale aj na časové údaje (začiatok a koniec záverečnej skúšky a pod.)
         • Možnosť exportovať iba vybrané riadky
         • Prehľadné zobrazenie výsledkov maturity
         • Pri tlači vysvedčení (iba druhý polrok) sa údaje z prvého polroku zobrazujú na obrazovke šedou farbou
         • Triedny učiteľ (ktorý má právo editovať údaje o triede), môže zadávať výchovné opatrenia a napomienky žiakom triedy
         • Maturita - možnosť vymazať maturitný rozpis (menu Nástroje - Maturita - Odstrániť rozpis maturít)
         • Maturita - Možnosť maturovať aj zo štyroch predmetov v jeden deň, ak ide o kombináciu predmetov, pre ktorú je to povolené
         • Maturita - Možnosť zadať hodnotiteľov skupín písomnej formy
         • Zobrazovanie a zadávanie výsledkov maturít prostredníctvom internetovej žiackej knižky (pre učiteľov)
         • Možnosť zvoliť, či sa známky z maturity zobrazujú prihláseným žiakom/rodičom, alebo zostávajú ukryté
         • Maturita - Tlač priebežných hodnotení PFIČ SJL, SJSL, MJL, UJL
         • Možnosť zadať vyučovací jazyk predmetu (najmä pre bilinguálne školy)
         • Maturita - možnosť zadať čiastkové výsledky písomnej formy internej časti aj z maďarského a ukrajinského jazyka
         • Možnosť vybrať pre protokoly o opravných maturitných skúškach, ktorá opravná skúška sa bude tlačiť
         • Základné umelecké školy - pridané aktuálne vysvedčenia, možnosť zvoliť typ prospechu bez hlavného predmetu
         • Možnosť usporiadať sumárnu tlačovú zostavu klasifikácie tried podľa prospechu, zameškaných/ospravedlnených/neospravedlnených hodín
         • Možnosť napraviť mylne zadanú dochádzku za teóriu a prax (namiesto spolu a prax) hromadnou operáciou
         • Vizuálna kontrola priebežne zadávanej dochádzky, upozornenie na nekonzistentné stavy
         • Spracované niektoré vysvedčenia verzie IX/07
         • Zlepšená diagnostika - ak má žiak zadanú známku z predmetu, o ktorom má zvolené, že ho nemá mať, program na to výrazne upozorní
         • Oprava tlače - voľba pre celú triedu - za určitých okolností program pripravil na tlač všetkých žiakov (nielen zvolenú triedu)
         • V klasifikácii tried možnosť zvoliť, počty ktorých výchovných opatrení sa budú zobrazovať
         • Dochádzka zadaná po týždňoch sa do sumárneho výpočtu dochádzky za mesiac započítava pre ten týždeň, ktorého pondelok je v danom mesiaci
         • Triedny výkaz pre SOU (prístupný v časti Tlač - Evidencia)
         • Pre integrovaných žiakov sa dá zadať dátum posledného vyšetrenia, ako aj poradňa, v ktorej bol žiak vyšetrený
         • Katalógový list žiaka 49 442 3 (aj predná aj zadná strana) III/2007
         • Nová tlačová zostava v sekcii Dochádzka - súčty zameškaných hodín (členené podľa tried, chlapci a dievčatá, aj spolu za školu)
         • Jednoduchá možnosť vytlačiť zoznam požičaných kníh (v module Knižnica) pre konkrétneho žiaka
         • Vylepšená kompatibilita s rôznymi verziami systémov (a knižníc .NET framework 1.1, 2.0, 3.0)
         aScAgenda 2007
          • Možnosť zadať formu praktickej časti odbornej zložky (aj hromadnou operáciou)
          • Zaradenie zostavy na tlač priamo do tlačiva 49 260 4 X/06 "Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky" alebo na čistý papier
          • Opravená chyba pri odosielaní emailov (chýbajúce známky za niektoré mesiace)
          • Editovanie počtu ospravedlnených a neospravedlnených hodín (na vysvedčenie) priamo na Internete
          • Prepracované práva pri známkach (zadávanie & tlač)
          • Právo vidieť celú triedu, editovať iba polovicu
          • Udalosti pri známkovaní môžu mať rôzne farby
          • Export známok do Excelu/HTML (pri tlači - Klasifikácia - po žiakoch, po triedach, po predmetoch)
          • Import známok: voliteľné a nepovinné predmety, správanie
          • Prepracovaná evidencia budov a plochy učební
          • Kategorizácia učební podľa typov
          • Učebne - upratovanie. Možnosť zadať ako často sa majú jednotlivé učebne upratovať
          • Študent v krúžku môže byť oslobodený od poplatkov
          • Meno a priezvisko na vysvedčení aj po maďarsky
          • Hodiny ospr. aj neospr. z praxe je možné zadať aj za polrok
          • Import ospr. aj neospr. hodín na vysvedčenia z excelu
          • Maturity - viactýždenné generovanie. Žiaci sa dajú rozdeliť do skupín, maturitný rozvrh sa dá generovať pre každú skupinu osobitne
          • Podpora vydávania ITIC kariet pre učiteľov
          • Viacero opráv a menších vylepšení
          aScAgenda 2006
           • Možnosť nastaviť veľkosť písma v tabuľkách v záverečnej hodnotiacej správe
           • Nová hromadná operácia - Nastavenie uplatnenia vzdelávacieho poukazu do vybraného krúžku
           aScAgenda 2005
            • Nové tlačové zostavy: 49 212 3 XII/04, 51 313 0 XII/04
            • Nové tlačové zostavy: 49 454 1 XII/05, 51 107 5 1.roč ZŠ s vjm IX/05, 49 212 5 0.roč ZŠ IX/05
            • ZUŠ: Možnosť zadať pol hodiny a 1,5 hodiny v dochádzke žiakov
            • Výrazné zvýšenie stability programu v sieťovom prostredí menej spoľahlivej školskej siete.
            • Hromadná operácia na nastavenie dátumu konca maturitnej skúšky
            • Hromadná operácia na zadanie doložky na vysvedčení
            • Menu Nastavenia / Preferencie - možnosť zmeniť niektoré estetické nastavenia tlače (aj vysvedčení)
            • Klávesové skratky: Ctrl+Enter otvorí žiaka v zozname, Ctrl+Enter akceptuje zmeny v dialógovom okne, Ctrl+A označí všetky položky.
            • Generátor čísiel maturitných protokolov - úprava
            • Pridané zostavy pre MATURITU 2006
            • V prijímacích skúškach sú dovolené aj desatinné aj záporné body
            • Možnosť exportovať do HTML údaje pripravené na rýchlu tlač
            • Nová hromadná operácia - vymazanie predmetu z maturitného rozpisu pre vybraných žiakov
            • Nové tlačivo 49 252 0 IX/05
            • Opravená chyba počítania priemerov triedy v zostave klasifikácia tried (vo verzii 63 sa omylom počítalo aj správanie)
            • Nové tlačivá: 49 252 1 IX/05, 49 449 0 IX/05, 49 340 1 IX/05, 51 207 3 IX/05, 51 207 5 IX/05
            • Nové tlačivá 49 212 0 I.stupeň ZŠ IX/05 a 49 232 1 II.stupeň ZŠ IX/05
            • Import známok z Excelu
            • Pri tlači klasifikácie predmetu je možnosť tlačiť zoznam učiteľov, ktorí majú právo meniť známky uvedeného predmetu
            • Možnosť zakázať všetkým učiteľom meniť známky - zamraziť aktuálny stav (napr. pred klasifikačnou konferenciou)
            • Pri tlači klasifikácie triedy je možnosť tlačiť aj počet oznámkovaných žiakov - následne sa dá lepšie skontrolovať stav zadávania známok na vysvedčení
            • Možnosť exportovať (napr. do Excelu) údaje, ktoré sa tlačia rýchlou tlačou (Ctrl+T), napr. zoznam žiakov konkrétnej triedy.
            • Karta triedy zobrazuje počet žiakov (aj počet chlapcov a dievčat)
            • Nová zostava v priečinku Dochádzka - po týždňoch
            aScAgenda 2004
            • Automatické updaty v sieti. Pri používaní menu Pomoc-Kontrola novej verzie sa program automaticky nainštaluje na daný počítač a ostatné počítače v sieti si novšiu verziu nainštalujú automaticky pri spustení, bez nutnosti sťahovať program z internetu.
              
            • Maturita 2006 - odosielanie žiakov a ich predmetov na ŠPU/ŠVSBB. Treba odoslať do 20.októbra 2005
             V menu Pomoc pozrite položku Návod s kompletným postupom.

              
            • Oprava chyby (prebytočné hlásenie pri štarte programu)
            • Učitelia - zamestnaný od / do, prerušenie práce (napr. materská dovolenka), možnosť zobraziť učiteľov zamestnaných ku stanovenému dňu
            • Špeciálne školy: Možnosť evidencie postihnutých žiakov (druh postihnutia)
            • Rozšírené hromadné operácie
              
            • Vzdelávacie poukazy 2005
            • Prechod do nového školského roku
            • Zoznam žiakov s prospechom (hmotná núdza). Môžete ho vytlačiť cez Tlač/Zoznamy žiakov/Prospech alebo vyexportovať do MS excelu cez tlačítko Odoslať štatistiky.
              
            • Predmety na vysvedčení rôzne pre každý odbor v jednej triede
            • Tlač údajov zo zisťovania kvalifikovanosti učiteľov
            • Filter tlačových zostáv. Najčastejšie používané zostavy si môžete dať na začiatok zoznamu
            • Vysvedčenia pre umelecké školy (ZUŠ), hlavný predmet
            • Hromadná operácia na kopírovanie krúžkov do 2.polroku
            • Tlač klasifikácie aj podľa odborov
              
            • Nová zostava sumár výsledkov MS: počty známok a priemery pre jednotlivé predmety a úrovne aj pre praktickú časť
            • Nová zostava sumár výsledkov MS: počty známok a priemery pre jednotlivé predmety a úrovne
              
            • Nová zostava výsledky MS zoradené podľa komisií a dní
            • Import PFEČ, percentil a ostatných výsledkov MS
            • Nový pohľad na maturitné dáta, umožňuje napríklad výber podľa dátumu poslednej mat. skúšky. Viac informácii tu
            • Oprava vyhľadávania podľa dní maturitnej odpoveďe
              
            • Prideľovanie čísel protokolo podľa tried
            • Hromadná operácia na preusporiadanie poradia predmetov na maturitnom vysvedčení. Viac informácii tu
            • PFEČ sa netlačí %
            • Maturitné vysvedčenie VJM
            • Možnosť zakázať prístup ku údajom zo zisťovania kvalifikovanosti aj administrátorom programu.
            • Oprava poradia tlače vysvedčení, ak sa tlačí iba 2. polrok (ak ste si vytvorili vlastné zostavy, pošlite nám ich, opravíme Vám ich)
            • Predmet môže byť zároveň povinný aj nepovinný pre rôznych žiakov v jednej triede
            • Dátum maturitnej skúšky môžete zadať alebo vytiahnuť z rozpisu
            • Hromadné operácie na zmenu miestnosti komisie, úrovne predmetu, apod.
            • PČOZ a TČOZ netlačí úroveň aj keď ste ju zadali
            • Možnosť tlačiť maturitné a iné zostavy pre žiakov, ktorí maturovali v daný deň, z danej triedy a pod. Viac informácii tu
              
            • Informujte žiakov o výsledku maturitnej skúšky:
            • 1. vytlačte a rozdajte každému žiakovi jeho výsledky (zostava Tlač/Maturita/Výsledky MS)
            • 2. alebo odošlite priamo z programu žiakom automatické emaily s výsledkami, žiaci tak nemusia čakať v škole na výsledky
            • generovanie čísel protokolov
            • upravené maturitné vysvedčenia (s vyškrtávaním prázdnych políčok alebo bez vyškrtávania)
            • Anglické predmety pre zisťovanie kvalifikovanosti pre bilingválne školy
            • Import učiteľov z programu Doklady pre Kvalifikáciu ÚIPŠ (učiteľov doteraz bolo možné importnúť z Excelu)
            • Export maturitného rozpisu na internet je teraz možný aj so známkami študentov z maturity
            • Ak používate program aSc Agenda v sieti, je možné prideliť iba jednému učiteľovi právo zadávať dáta pre Kvalifikáciu ÚIPŠ, ostatní zadané dáta neuvidia
            • Pozvánka na maturitnú skúšku pre študenta aj s komisiou
            • Vylepšené zadávanie známok z maturít
            • Nové zostavy pre maturity: výsledné hodnotenia písomnej aj ústnej skúšky
            • Vylepšený import cez clipboard (možný je aj import predmetov napr. z programu aSc Rozvrhy)
            • Aktualizované maturitné tlačivá
            • Hromadná operácia priradenia maturitných komisií žiakom
            • Hromadná operácia na priradenie katalógových čísel v triede
            • Maximálny celkový počet hodín medzi prvou a poslednou maturitnou skúškou študenta za deň pre študenta
            • ŠVSBB teraz už akceptuje aj pol body z maturity z matematiky
            • Predseda maturitnej komisie
            • Export maturantov 8r. gymnázií pre ŠPÚ
            • Export do programu ŠVSBB IČMS pre odosielanie výsledkov PFIČ zo všetkých predmetov. aSc Agenda umožňuje aj priame odosielanie dát do ŠVS. Nemusíte zadávať Vašich maturantov do dvoch programov, stačí ich zadať do aSc Agendy a exportovať alebo rovno odoslať.
            • Maturitné vysvedčenia
            • Hodnotenie PFIČ SJL(aj pre žiakov s vývinovými poruchami)
            • Protokol o maturitnej skúške
            • Hodnotenie maturitných skúšok
            • Prepočet výsledku písomnej maturitnej skúšky z materinského jazyku (ten hrozný vzorec z ŠPÚ).
            • Praktické predmety z maturity. Zoraďovanie výpisov pre dochádzku.
            • Zadávanie známok aj za jednotlivé písomky. Prideľovanie váhy jednotlivým známkam
            • Prijímacie skúšky. Program umožňuje zadať a vyhodnotiť viacero kôl prijímacích skúšok. Tlač pozvánok, výsledkov a rozhodnutí. Evidencia žiakov pod anonymným kódom.
            • Generátor maturitného rozvrhu. Program umožňuje vytvoriť maturitný rozpis podľa nového systému maturít a vytlačiť rozvrhy žiakom, komisiám a učebniam.
            • Vylepšené polročné Výpisy z katalógu.
            • Pridané nové rozhodnutia a vysvedčenia
            • Rozšírený inventár
            • Škálovanie tlače
            • Nové podmienky maturitného generátora
            • Rozšírené podklady pre klasifikáciu
            • Klasifikácia a priemery známok v triedach
            • Pridané nové rozhodnutia
            • Archív tlačových zostáv, študentovi je možné evidovať vytlačené rozhodnutia, výchovné opatrenia...
            • Nové tlačové zostavy: Podklady pre klasifikáciu
            • Vylepšené zadávanie hodnôt špecifických pre tlačovú zostavu
            • Vylepšené vyberanie tlačovej zostavy
            • Tlač vysvedčení po polrokoch
            • Aktualizované rozhodnutia, vysvedčenia
            • Odbor štúdia - dá sa priradiť žiakom (aj hromadne)
            • Množstvo novej dokumentácie
            • Nové užívateľské práva pre editovanie známok z predmetov (pre vybranú triedu a/alebo predmet)
            • Vylepšenia v posielaní e-mailov rodičom
            • Možnosť aktualizácie databázy aj zo vzdialeného počítača (klienta)
            • Export do HTML - automatická tvorba WWW stránok
            • Hromadná operácia zrušenia prijatia vzdelávacích poukazov
            • Vylepšená detekcia problémov nastavenia počítačovej siete v multiužívateľskej verzii
            • Nové tlačové zostavy v sekcii Tlač/Krúžky
            • Tlač grafov
            • Rýchle vyhľadávanie v zoznamoch na obrazovke (Ctrl-F)
            • Číslovanie riadkov a tlač zvolenej triedy v hlavičkách zoznamov žiakov
            • Možnosť prijať viac vzdelávacích poukazov jedným tlačidlom
            • Maďarská verzia tlačovej zostavy vzdelávacieho poukazu
            • Vynovená tlačová zostava 'Vzdelávací poukaz' na aktuálnu verziu tlačiva
            • Vylepšená kontrola rodných čísel (povoľuje určité nedostatky/chyby matriky)
            • Import z programu Agenda 1
            • Jednoduchší import pomocou schránky (z MS Excel a pod.)
            • Aktualizovaný import dát z programov Doklady a BA
            • Import dát z programu 'Vzdelávací poukaz' (ŠVS BB)
            • Vylepšené odosielanie štatistických dát (špeciálne prípady - proxy/offline)
            • Vizuálne úpravy a drobné vylepšenia...
            • Opravené využívanie pamäti (hlavne na Windows 98)

            Návod ako inštalovať

            Kontakt | © aSc Applied Software Consultants 2014